SteRob's Timeline

Kings (Israel)

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

1 Kings 11:26-14:20, 2 Chronicles 10:1-13:20

Nadab

910 BC - 909 BC

1 Kings 15:25-31

Baasha

909 BC - 886 BC

1 Kings 15:16-16:7

Elah

886 BC - 885 BC

1 Kings 16:8-14

Zimri

885 BC

1 Kings 16:9-20

Omri

885 BC - 874 BC

1 Kings 16:16-28

Ahab

874 BC - 853 BC

1 Kings 16:29-22:40, 2 Chronicles 18:1-34

Ahaziah

853 BC - 852 BC

1 Kings 22:51-2 Kings 1:18, 2 Chronicles 20:35-37

Joram

852 BC - 841 BC

2 Kings 3:1-9:26

Jehu

841 BC - 814 BC

2 Kings 9:1-10:36

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

2 Kings 13:1-9

Jehoash

798 BC - 782 BC

2 Kings 13:10-14:16, 2 Chronicles 25:17-24

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

2 Kings 14:23-29

Zechariah

753 BC - 752 BC

2 Kings 15:8-12

Shallum

752 BC

2 Kings 15:10-15

Pekah

752 BC - 732 BC

2 Kings 15:25-16:5, 2 Chronicles 28:5-6, Isaiah 7:1

Menahem

752 BC - 742 BC

2 Kings 15:14-22

Pekahiah

742 BC - 740 BC

2 Kings 15:23-26

Hoshea

732 BC - 722 BC

2 Kings 15:30-18:10

Prophets (Israel)

Elijah

874 BC - 846 BC

Elisha

848 BC - 795 BC

Jonah

785 BC - 750 BC

Amos

762 BC

Hosea

755 BC - 715 BC

Kings (United Kingdom)

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Good --> Bad

Prophets (United Kingdom)

Samuel

1050 BC - 1020 BC

Nathan/Gad

1020 BC - 970 BC

Kings (Judah)

Rehoboam

931 BC - 913 BC

1 Kings 14:21-31, 2 Chronicles 9:31-12:16

Abijam

913 BC - 911 BC

1 Kings 15:18, 2 Chronicles 13:1-14:1

Asa

911 BC - 870 BC

1 Kings 15:9-24, 2 Chronicles 14:1-16:14

Jehoshaphat

873 BC - 848 BC

1 Kings 22:41-50, 2 Chronicles 17:1-21:1

Jehoram

853 BC - 841 BC

2 Kings 8:16-24, 2 Chronicles 21:1-20

Ahaziah

841 BC

2 Kings 8:25-9:29, 2 Chronicles 22:1-9

Queen Athaliah

841 BC - 835 BC

2 Kings 11:1-20, 2 Chronicles 22:10-23:21

Joash

835 BC - 796 BC

2 Kings 11:21-12:21, 2 Chronicles 24:1-27

Amaziah

796 BC - 767 BC

2 Kings 14:1-20, 2 Chronicles 25:1-28

Uzziah

792 BC - 740 BC

2 Kings 15:1-7, 2 Chronicles 26:1-23

Jotham

750 BC - 731 BC

2 Kings 15:32-38, 2 Chronicles 27:1-9

Ahaz

735 BC - 715 BC

2 Kings 16:1-20, 2 Chronicles 28:1-27

Hezekiah

729 BC - 686 BC

2 Kings 18:1-20:21, 2 Chronicles 29:1-32:33, Isaiah 36:1-39:8

Manasseh

696 BC - 642 BC

2 Kings 21:1-18, 2 Chronicles 3:1-20

Amon

642 BC - 640 BC

2 Kings 21:19-26, 2 Chronicles 33:21-25

Josiah

640 BC - 609 BC

2 Kings 22:1-23:20, 2 Chronicles 34:1-35:27

Jehoahaz

609 BC

2 Kings 23:31-34, 2 Chronicles 36:1-4, Jeremiah 22:1-12

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

2 Kings 23:34-24:7, 2 Chronicles 36:4-8, Jeremiah 22:13-36; 26; 36

Jehoiachin

598 BC - 597 BC

2 Kings 24:8-17, 2 Chronicles 36:9-10, Jeremiah 22:24-30; 52:52:31-34

Zedekiah

597 BC - 586 BC

2 Kings 24:17-25:7, 2 Chronicles 36:11-21, Jeremiah 39:1-10; 52:1-11

Prophets (Judah)

Obadiah

841 BC - 831 BC

Joel

835 BC - 796 BC

Isaiah

740 BC - 680 BC

Micah

735 BC - 700 BC

Nahum

650 BC - 620 BC

Zephaniah

640 BC - 620 BC

Jeremiah

627 BC - 585 BC

Habakkuk

607 BC - 604 BC

Daniel

606 BC - 536 BC

Ezekiel

592 BC - 570 BC

Haggai

520 BC

Zechariah

520 BC - 518 BC

Malachi

450 BC - 420 BC

Major Events

Divided Kingdom

931 BC

Israel taken into exile

722 BC

46 Cities of Judah taken by Assyria

701 BC

Assyria defeated

612 BC

Battle of Meggido

609 BC

1st exile of Judah

606 BC

2nd exile of Judah

597 BC

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar

586 BC

3rd exile of Judah

586 BC

Fall of Babylon

539 BC

First return of exiles

539 BC

Temple foundation laid

536 BC

Temple finished

516 BC

Ezra came to Jerusalem

458 BC

Nehemiah came to Jerusalem

444 BC

Egypt

Sheshonq I

945 BC - 924 BC

Osorkon I

924 BC - 889 BC

Takelot I

889 BC - 874 BC

Osorkon II

874 BC - 850 BC

Takelot II

850 BC - 825 BC

Sheshonq III

825 BC - 773 BC

Pami

773 BC - 767 BC

Sheshonq V

767 BC - 730 BC

Piankhi

747 BC - 716 BC

Shabaka

716 BC - 702 BC

Shebitku

702 BC - 690 BC

Taharqa

690 BC - 664 BC

Tanatumun

664 BC - 656 BC

Psamtik I

664 BC - 610 BC

Nekau

610 BC - 595 BC

Psamtik II

595 BC - 589 BC

Amasis

589 BC - 526 BC

Psamtik III

526 BC - 525 BC

Syria

Hezion

940 BC - 915 BC

Tabrimmon

915 BC - 890 BC

Ben-Hadad

890 BC - 860 BC

Ben-Hadad II

860 BC - 841 BC

Hazzel

841 BC - 806 BC

Ben-Hadad III

806 BC - 750 BC

Rezin

750 BC - 732 BC

Assyria

Ashur-dan II

933 BC - 910 BC

Ashurnasirpal II

883 BC - 859 BC

Shalmaneser III

859 BC - 824 BC

Shamisdad

824 BC - 810 BC

Adad-Narari

810 BC - 783 BC

Shalmaneser IV

783 BC - 773 BC

Ashur-dan III

773 BC - 745 BC

Tiglath-pileser III

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V

727 BC - 722 BC

Sargun II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esar-haddon

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal

669 BC - 633 BC

Ashuretillilan

633 BC - 629 BC

Sinshurishkun

629 BC - 612 BC

Media

Phraotes

670 BC - 650 BC

Madius

650 BC - 625 BC

Cyaxeres

625 BC - 585 BC

Astyges

585 BC - 550 BC

Babylon

Nabopolassar

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar

605 BC - 561 BC

Evil-Merodach

561 BC - 559 BC

Neriflissar

559 BC - 555 BC

Nabonidus

555 BC - 553 BC

Belshazzar

553 BC - 539 BC

Persia

Cambyses I

600 BC - 559 BC

Cyrus II

559 BC - 530 BC

Cambyses II

530 BC - 522 BC

Darius

522 BC - 486 BC

Xerxes

486 BC - 465 BC

Artaxerxes I

465 BC - 425 BC