BE 103 Chronology Chart

United Kingdom

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 B.C. - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Judah

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Abijam

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat

873 BC - 848 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram

852 BC - 841 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Azariah

792 bc - 740 bc

Jotham

750 BC - 735 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Manasseh

687 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Jehoahaz

608 BC

Jehoiachin

598 bc - 597 bc

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Israel

Jeroboam

931 bc - 910 bc

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Tibni

885 BC - 880 BC

Zimri

885 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Jehoram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 bc - 814 bc

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 bc - 782 bc

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

Menahem

752 BC - 742 BC

Shallum

752 BC

Zechariah

751 BC - 731 BC

Pekahiah

743 BC - 741 BC

Hoshea

732 BC - 722 BC

Prophets

Red denote Judah and Black Israel

Samuel

1050 BC - 1027 BC

Nathan

1000 BC - 961 BC

Elijah

875 BC - 848 BC

Elisha

848 BC - 797 BC

Obadiah

841 BC - 831 BC

Joel

835 bc - 796 bc

Jonah

785 BC - 750 BC

Amos

760 BC - 750 BC

Hosea

755 BC - 715 BC

Isaiah

740 BC - 680 BC

Micah

735 BC - 700 BC

Nahum

650 BC - 620 BC

Zephaniah

640 BC - 620 BC

Habbakkuk

607 BC - 604 BC

Daniel

605 bc - 536 bc

Ezekiel

592 BC - 570 BC

Zechariah

520 BC - 518 BC

Haggai

520 BC

Malachi

450 bc - 430 bc

Events

Divided Kingdom (Judah)

931 BC - 586 BC

Israel taken into excile

722 BC

Assyria take judah

701 BC

1 st excile of Judah

606 BC

2nd exile of Judah (597 BC)

597 BC

3rd exile of Judah

586 BC

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar (586 BC)

586 BC

1st return of exiles

539 BC

Fall of Babylon

539 BC

Temple foundation laid

536 BC

Temple finished

516 BC

Ezra came to Jerusalem

457 BC

Nehemiah came to Jerusalem

444 BC

Egypt

Seshank I

945 BC - 924 BC

Osorkon I

924 BC - 889 BC

Takelot

889 BC - 874 BC

Takelot II

850 BC - 825 BC

Shoshenq III

825 BC - 773 BC

Shabaka

716 BC - 702 BC

Taharqa

0690 BC - 0664 BC

Psamtik I

664 BC - 610 BC

Tantamani

664 BC - 656 BC

Psamtik II

595 BC - 570 BC

Apries

589 BC - 570 BC

Psamtik III

526 BC - 525 BC

Assyria

Ashumasirpal II

883 BC - 859 BC

Adad-nirari III

810 BC - 783 BC

Shalmaneser

783 BC - 773 BC

Shamanesar

727 BC - 722 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esarhaddon

681 BC - 669 BC

Ashetillian

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun

629 bc - 612 bc

Syria

Hezion

940 bc - 910 bc

Tabrimmon

910 bc - 890 bc

Ben-hadad I

890 BC - 860 BC

Ben-hadad II

860 BC - 841 BC

Hazael

841 B.C. - 800 B.C.

Ben-haded III

806 BC - 750 BC

Rezin

750 BC - 732 BC

Persia

Napopolassar

626 BC - 605 BC

Evil-merodach

562 BC - 560 BC

Cyrus

559 BC - 530 BC

Naboridus

556 BC

Camyses

530 BC - 522 BC

Darius

521 BCE - 486 BCE

Xerxes

486 BC - 465 BC

Babylon

Nebuchadnezzar

604 BC - 562 BC

Nerigassar

560 BC - 556 BC

Belshazzar

550 B.C. - 539 B.C.