Period befor Christ

YEAR

800 BC

800 BC - 700 BC

World

753 bc Founding of Rome

753 bc

750-508 bc Greek Colonization

750 bc - 508 bc

509-366 bc Roman Republic

509 bc - 366 bc

479-431 bc Athens Golden Age

479 bc - 431 bc

536-323 bc Alexandera the Great

356 bc - 323 bc

146 b.c. Greece came under Roman rule

146 B.C.

Philosophy

500-300 bc Greek Philosophers

500 bc - 300 bc

470-399 bc Socrates

470 BC - 399 BC

Athens, ask questions to get to the truth

460-370 bc Democritus

460 BC - 370 BC

N. Aegean Coast, Theory of adams

428-347 bc Plato

428 BC - 347 BC

Athens, World of Ideas, Myth of the Caves

400 bc Cynics

400 bc

384-322 bc Aristotle

384 bc - 322 bc

Maccedonia, Founded Logic, Catagorize Nature, Alexandera the Great's tutor

300 bc Epicureans

300 bc

300 bc Stoics

300 bc

300bc-50 ad Syncetism

300 bc - 50 ad

mixing of religions