Star Wars Canon

Luke skywalker

Events

2766
3116
3266
3500
3500

Leai

Canon Media

Approx. Jan 3245 - Approx. June 3245
Approx. Jan 3255 - Approx. June 3255
Approx. July 3255 - Approx. Oct 3257
Approx. September 3255 - Approx. December 3255
Approx. Oct 3257 - Approx. March 3258
Approx. Jan 3258 - Approx. June 3258
Approx. March 3258 - Approx. December 3258
Approx. Jan 3263 - Approx. June 3263
Approx. July 3263 - Approx. Dec 3263
Approx. 3266
Approx. 3266
Approx. 3271
Approx. 3271 - Approx. June 3274
Approx. june 3271 - Approx. march 3272
1/1/3272 - 3/1/3272
1/1/3272
1/15/3272
2/1/3272
2/15/3272 - feb 3272
3/1/3272 - 6/1/3272
march 3272
3/1/3272
march 3272
4/1/3272
Approx. 5/1/3272 - Approx. 3/1/3273
5/1/3272
6/1/3272
7/1/3272
8/1/3272
9/1/3272 - 11/1/3272
9/1/3272
Approx. 10/1/3272
Approx. 11/1/3272
Approx. 12/1/3272
Approx. 3273
Approx. Jan 3273 - Approx. March 3273
Approx. 3277
Approx. 3277 - Approx. Oct 3277
Approx. 3277 - Approx. 3282
Approx. Oct 3277 - Approx. Dec 3277
Approx. 3280
Approx. 3280
Approx. 3281 - Approx. Sept 3281
Approx. Oct 3281 - Approx. 3281
Apr 1, 3272 - Approx. 3273

People

3254
3258
3258
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266

Tarkin