Old Testament Timeline

Events

Prophets of Judah

Nathan (1010-970)

1010 BC - 970 BC

Gad (970-930)

970 BC - 930 BC

Joel (835-796)

835 BC - 796 BC

Micah (742-687)

742 BC - 687 BC

Isaiah (740-681)

740 BC - 681 BC

Nahum (663-654)

663 BC - 654 BC

Zephaniah (640-621)

640 BC - 621 BC

Huldah (632)

632 BC

Jeremiah (627-586)

627 BC - 586 BC

Habakkuk (612-589)

612 BC - 589 BC

Daniel (606-536)

606 BC - 536 BC

Obadiah (598-580)

598 BC - 580 BC

Ezekiel (592-570)

592 BC - 570 BC

Zechariah (520-518)

520 BC - 518 BC

Haggai (520)

520 BC

Malachi (450-430)

450 BC - 430 BC

Judah

Rehoboam (930-913)

930 BC - 913 BC

Abijah (913-910)

913 BC - 910 BC

Asa (910-869)

910 BC - 869 BC

Jehoshaphat (872-848)

872 BC - 848 BC

Jehoram/Joram (853-842)

853 BC - 842 BC

Ahaziah (842-841)

842 BC - 841 BC

Queen Athaliah (841-835)

841 BC - 835 BC

Joash (835-796)

835 BC - 796 BC

Amaziah (796-767)

796 BC - 767 BC

Azariah/Uzziah (792-740)

792 BC - 740 BC

Jotham (750-735)

750 BC - 735 BC

Ahaz (735-719)

735 BC - 719 BC

Hezekiah (727-698)

727 BC - 698 BC

46 Cities taken by Assyria (701)

701 BC

Manasseh (697-642)

697 BC - 642 BC

Amon (642-640)

642 BC - 640 BC

Josiah (640-609)

640 BC - 609 BC

Battle of Megiddo (609)

609 BC

Jehoiakim (609-598)

609 BC - 598 BC

Jehoahaz (609- 3 months)

609 BC

1st Exile of Judah (606)

606 BC

2nd Exile of Judah (597)

597 BC

Jehoiachin (597- 3 months)

597 BC

Zedekiah/Mattaniah (597-586)

597 BC - 586 BC

Fall of Jerusalem/3rd Exile of Judah (586)

586 BC

1st Return of Exiles (539)

539 BC

Jerusalem Temple Foundation Completed (536)

536 BC

Jerusalem Temple Finished (516)

516 BC

Ezra returned to Jerusalem (458)

458 BC

Nehemiah Comes to Jerusalem (444)

444 BC

United Kingdom

David (1010-970)

1010 BC - 970 BC

Solomon (970-930)

970 BC - 930 BC

Kingdom Divided (931/30)

931 BC

Israel

Jeroboam (930-909)

930 BC - 909 BC

Nadab (909-908)

909 BC - 908 BC

Baasha (908-886)

908 BC - 886 BC

Elah (886-885)

886 BC - 885 BC

Zimri (885-7 days)

885 BC

Omri (885-874)

885 BC - 874 BC

Ahab (874-853)

874 BC - 853 BC

Ahaziah (853-852)

853 BC - 852 BC

Joram/Jehoram (852-841)

852 BC - 841 BC

Jehu (841-814)

841 BC - 814 BC

Jehozhaz (814-798)

814 BC - 798 BC

Jeroboam II (793-753)

793 BC - 753 BC

Jehoash (798-781)

789 BC - 781 BC

Zechariah (753-7 months)

753 BC

Shallum (753-1 month)

753 BC

Menahem (752-742)

752 BC - 742 BC

Menahem (752-742)

752 BC - 742 BC

Pekahiah (741-740)

741 BC - 740 BC

Pekah (740-732)

740 BC - 732 BC

Hoshea (732-722)

732 BC - 722 BC

Fall of Samaria (722)

722 BC

Prophets of Israel

Ahijah (934-909)

934 BC - 909 BC

Elijah (875-848)

875 BC - 848 BC

Elisha (848-797)

848 BC - 797 BC

Jonah (793-753)

793 BC - 753 BC

Amos (760-750)

760 BC - 750 BC

Hosea (753-715)

753 BC - 715 BC

Assyria

Ashur-rabi (1010-970)

1010 BC - 970 BC

Tiglath-Pileser II (966-935)

966 BC - 935 BC

Ashur-Dan II (934-912)

934 BC - 912 BC

Ashur-Nasir-Apli II (883-859)

883 BC - 859 BC

Shalmineser III (858-824)

858 BC - 824 BC

Shalmaneser IV (793-773)

793 BC - 773 BC

Tiglath-Pileser III (745-727)

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V (727-722)

727 BC - 722 BC

Fall of Samaria (722)

722 BC

Sargon II (722-705)

722 BC - 705 BC

Sennacherib (705-681)

705 BC - 681 BC

46 Cities of Judah Taken (701)

701 BC

Esarhaddon (681-669)

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal (669-627)

669 BC - 627 BC

Sinshurishkun (629-612)

629 BC - 612 BC

Fall of Assyria (612)

612 BC

Egypt/Media

Shishak I (945-924)

945 BC - 924 BC

Osorkon (924-889)

924 BC - 889 BC

Takelot (889-874)

889 BC - 874 BC

Osorkon II (874-850)

874 BC - 850 BC

Takelot II (850-825)

850 BC - 825 BC

Shoshenq (825-773)

825 BC - 773 BC

Pami (773-767)

773 BC - 767 BC

Plankhi (747-716)

747 BC - 716 BC

Shabaka (716-702)

716 BC - 702 BC

Taharqa (690-664)

690 BC - 664 BC

Phraotes- Media (670-650)

670 BC - 650 BC

Psamtik I (664-610)

664 BC - 610 BC

Cyaxeres- Media (610-595)

610 BC - 595 BC

Neco II (610-595)

610 BC - 595 BC

Battle of Meggido (609)

609 BC

Psamtik II (595-589)

595 BC - 589 BC

Apries/Hophra (589-570)

589 BC - 570 BC

Astyges- Media (585-550)

585 BC - 550 BC

Amasis II (570-526)

570 BC - 526 BC

Syria/Babylon/Persia

Hezion/Rezon (990-930)

990 BC - 930 BC

Tabrimmon (930-885)

930 BC - 885 BC

Ben-Hadad I (885-860)

885 BC - 860 BC

Ben-Hadad II (860-841)

860 BC - 841 BC

Hazael (841-801)

841 BC - 801 BC

Ben-Hadad III (807-780)

807 BC - 780 BC

Rezin (780-732)

780 BC - 732 BC

Nabopolassar (626-605)

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar (605-561)

605 BC - 561 BC

Cambyses I (600-559)

600 BC - 559 BC

Cyrus II (559-530)

559 BC - 530 BC

Belshazzar (553-539)

553 BC - 539 BC

Fall of Babylon and 1st return of the Exiles (539)

539 BC

Darius (522-486)

522 BC - 486 BC

Xerxes/Ahasuerus (486-465)

486 BC - 465 BC

Artaxerxes I (465-425)

465 BC - 425 BC