5th hour Bialke/LeVasseur

Main

2700 bc
2000 bc
1700 bc - 1027 bc
770 bc - 221 bc
475 bc
475 bc - 221 bc
221 bc - 207 bc
206 bc - 9 ad
21 ad
31 ad
105 ad
220 ad
574 ad
577 ad
960 AD