Powers of China

Palaeolithic Era

< 7500 BC

"Peking Man"

750000 BC

Found: Beijing

More information

Neolithic Era

7500 BC - 2100 BC

Pengtoushan Culture

7500 BC - 6100 BC

Peiligang Culture

7000 BC - 5000 BC

Houli Culture

6500 BC - 5500 BC

Xinglongwa Culture

6200 BC - 5400 BC

Cishan Culture

6000 BC - 5500 BC

Dadiwan Culture

5800 BC - 5400 BC

Xinle Culture

5500 BC - 4800 BC

Zhaobagogou Culture

5400 BC - 4100 BC

Beixin Culture

5300 BC - 4100 BC

Yangshao Culture

5000 BC - 3000 BC

Majiabang Culture

5000 BC - 3000 BC

Daxi Culture

5000 BC - 3000 BC

Hemudu Culture

5000 BC - 4500 BC

Hongshan Culture

4700 BC - 2600 BC

Dawenkou Culture

4100 BC - 2600 BC

Liangzhu Culture

3400 BC - 2250 BC

Majiayao Culture

3100 BC - 2700 BC

Qujialing Culture

3100 BC - 2700 BC

Longshan Culture

3000 BC - 2000 BC

Baodun Culture

2800 BC - 2000 BC

Shijiahe Culture

2500 BC - 2000 BC

Erlitou Culture

2100 BC - 1500 BC

Ancient Era

2100 BC - 221 BC

Xia Dynasty

2100 BC - 1600 BC

Capital: Dengfeng

More information

Shang Dynasty

1600 BC - 1046 BC

Capital: Yinxu

More information

Zhou Dynasty

1046 BC - 256 BC

Capital: Luoyang

More information

Spring and Autumn Period

722 BC - 476 BC

Capitals:

Yan: Beijing
Qin: Xi’an

More information

Warring States Period

476 BC - 221 BC

Capitals:

Qin capital: Yong (Fengxiang County)
Jin capital: Tang (Yicheng County)
Qi: Linzi
Chu: Ying (Jingzhou City)
Yan: Ji (Beijing)

More information

Imperial Era

221 BC - 1911 AD

Qin Dynasty

221 BC - 206 BC

Capital: Xianyang

More information

Han Dynasty

206 BC - 220

Capital: Chang’an (Xi’an)

More information

Wei and Jin Period

265 - 420

Capitals:

Cao Wei: Luoyang
Shu Han: Chengdu
Eastern Wu/Jin: Jiankang (Nanjing)
Western Jin: Chang’an (Xi’an)

More information

Wu Hu Period

304 - 439

Southern & Northern Dynasties

420 - 589

Capitals:

Northern: Ye, Chang’an (Xi’an)
Southern: Jiankang (Nanking)

More information

Sui Dynasty

589 - 618

Capitals: Chang’an (Xi’an)

More information

Tang Dynasty

618 - 907

Capital: Chang’an (Xi’an)

More information

Five Dynasties and Ten Kingdoms

907 - 960

Capitals:

Later Liang dynasty: Kaifeng
Later Tang dynasty: Daming
Later Jin dynasty: Kaifeng
Later Han dynasty: Bian (Kaifeng)
Later Zhou dynasty: Kaifeng
Wu: Guangling
Wuyue: Hangzhou
Min: Changle (Fuzhou)
Northern Han: Taiyuan
Southern Han: Panyu (Guangzhou)
Chu: Changsha
Jingnan: Jingzhou
Former Shu: Chengdu
Later Shu: Chengdu
Southern Tang: Jinling (Nanjing)

More information

Song, Liao, Jin and Western Xia Dynasties

960 - 1234

Capitals:

Song: Kaifeng
Liao: Shangjing (Chifeng)
Jin: Kaifeng
Western Xia: Xingqing (Yinchuan)

Yuan Dynasty

1271 - 1368

Capital: Beijing

More information

Ming Dynasty

1368 - 1644

Capital: Beijing

More information

Qing Dynasty

1644 - 1911

Capital: Beijing

More information

Modern Era

1912 AD - present

Republic of China

1912 - 2012

Capitals:

Beijing (1912-1927)
Nanjing (1927-1937)
Chongqing (1937-1945)
Nanjing (1945-1949)
Taipei (1949-present)

More information

People's Republic of China

1949 - 2012

Capital: Beijing

More information