Untitled timeline

Math

3,000 bc
3,000 b.c
3,000 bc
3,000 bc
1,800 bc

war

2,250 bc
1,200 bc
1,190 bc
1,100 bc - 800 bc
1,100 bc

science

5000 B.C.
3500 B.C.
2500 B.C.
2296 B.C.
2000 B.C.

Troy

3000 B.C.
1600 B.C.
1450 B.C.
1320 B.C
1190 B.C.