Dinosaur Timline

Main

Lizard-Hipped Dinosaur

245,000,000 BC
225,000,000 BC
225,000,000 BC - 05/17/2014
200,000,000 BC - 65,000,000 BC
200,000,000 BC - 65,000,000 BC
150,000,000 BC

Bird-Hipped Dinosaur

220,000,000 BC
220,000,000 BC - 65,000,000 BC
195,000,000 BC - 65,000,000 BC
175,000,000 BC - 65,000,000 BC
130,000,000 BC - 65,000,000 BC

Other Creature of the Mesozoic Era

255,000,000 BC - 251,000,000 BC
250,000,000 BC
248,000,000 BC
248,000,000 BC - 90,000,000 BC
248,000,000 BC - 200,000,000 BC
248,000,000 BC - 210,000,000 BC
231,000,000 BC
200,000,000 BC
195,000,000 BC - 65,000,000 BC
165,000,000 BC - 65,000,000 BC
100,000,000 BC - 65,000,000 BC
65,000,000 BC

Dinosaur Discoveries

1789
1824
1875 - 1895
3,800,000,000