Βυζαντινοί Αυτοκράτορες

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας

324 - 337

Κωνστάντιος Β

337 - 361

Συναυτοκράτορας με τους Κωνσταντίνο Β και Κώνστα μέχρι το 353. Μονοκράτορας από το 353 μέχρι το 361 μ.Χ.

Ιουλιανός Παραβάτης

361 - 363

Ιοβιανός

363 - 364

Ουάλης

364 - 378

Γρατιανός

378 - 379

Θεοδόσιος Α, ο Μέγας

379 - 395

Αρκάδιος

395 - 408

Θεοδόσιος Β, ο Μικρός

408 - 450

Μαρκιανός

450 - 457

Λέων Α', ο Μακέλλος

457 - 474

Ζήνων

474 - 475

Λέων Β

474

Βασιλίσκος

475 - 476

Ζήνων

476 - 491

Για δεύτερη φορά

Αναστάσιος Α

491 - 518

Ιουστίνος Α

518 - 527

Ιουστινιανός Α

527 - 565

Πολιτικό του πρόγραμμα : ένα κράτος, μία εκκλησία και μία νομοθεσία

Ιουστίνος Β

565 - 578

Τιβέριος Β

578 - 582

Μαυρίκιος

582 - 602

Φωκάς

602 - 610

Ηράκλειος

610 - 641

Κωνσταντίνος Γ και Ηρακλεωνάς

641 - 642

Κώνστας Β

642 - 668

Κωνσταντίνος Δ, ο Πωγωνάτος

668 - 685

Ιουστινιανός Β, ο Ρινότμητος

685 - 695

Λεόντιος

695 - 698

Τιβέριος Γ, ο Αψίμαρος

698 - 705

Ιουστινιανός Β

705 - 711

Φιλιππικός Βαρδάνης

711 - 713

Αναστάσιος Β (Αρτέμιος)

713 - 716

Θεοδόσιος Γ, ο Αδραμυττηνός

716 - 717

Λέων Γ

717 - 741

Κωνσταντίνος Ε, ο Κοπρώνυμος

741 - 775

Κατά το διάστημα 742 - 743 αυτοκράτορας ήταν ο Αρτάβασδος

Λέων Δ, ο Χάζαρος

775 - 780

Κωνσταντίνος Στ

780 - 797

Ειρήνη η Αθηναία

797 - 802

Νικηφόρος Α

802 - 811

Μιχαήλ Α, ο Ραγκαβές

811 - 813

Σταυράκιος

811

Λέων Ε, ο Αρμένιος

813 - 820

Μιχαήλ Β, ο Τραυλός

820 - 829

Θεόφιλος

829 - 842

Μιχαήλ Γ, ο Μέθυσος

842 - 867

Βασίλειος Α

867 - 886

Λέων Στ, ο Σοφός

886 - 912

Αλέξανδρος του Βυζαντίου

912 - 913

Κωνσταντίνος Ζ, ο Πορφυρογέννητος

912 - 959

συμβασιλέας με τον Ρωμανό Λακαπηνό (920 - 944)

Ρωμανός Β

959 - 963

Νικηφόρος Β, ο Φωκάς

963 - 969

Ιωάννης Α, ο Τσιμισκής

969 - 976

Βασίλειος Β, ο Βουλγαροκτόνος

976 - 1025

Ζωή Α'

1028 - 1050

συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της

Ρωμανός Γ, ο Αργυρός

1028 - 1034

Μιχαήλ Δ, ο Παφλαγών

1034 - 1041

Μιχαήλ Ε, ο Καλαφάτης

1041 - 1042

Κωνσταντίνος Θ, ο Μονομάχος

1042 - 1055

Θεοδώρα

1055 - 1056

Μιχαήλ Στ, ο Στρατιωτικός

1056 - 1057

Ισαάκιος Α, Κομνηνός

1057 - 1059

Κωνσταντίνος Ι' Δούκας

1059 - 1067

Ρωμανός Δ, Διογένης

1067 - 1071

Μιχαήλ Ζ, Δούκας (Παραπινάκης)

1071 - 1078

Νικηφόρος Γ', Βοτανειάτης

1078 - 1081

Αλέξιος Α' Κομνηνός

1081 - 1118

Ιωάννης Β, ο Κομνηνός

1118 - 1143

Μανουήλ Α Κομνηνός

1143 - 1180

Αλέξιος Β

1180 - 1183

Ανδρόνικος Α, ο Κομνηνός

1183 - 1185

Ισαάκιος Β' Άγγελος

1185 - 1195

Αλέξιος Γ, Άγγελος

1195 - 1203

Ισαάκιος Β

1203 - 1204

Για δεύτερη φορά, συμβασιλέας με τον γιο του Αλέξιο Δ

Θεόδωρος Α' Λάσκαρις

1204 - 1222

Αλέξιος Ε', Δούκας, Μούρτζουφλος

1204

σφετεριστής του θρόνου

Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης

1222 - 1258

Ιωάννης Δ' Λάσκαρης

1258 - 1261

Μιχαήλ Η Παλαιολόγος

1259 - 1282

Ανδρόνικος Β, ο Γέρων

1282 - 1328

συμβασιλέας με τον γιο του Μιχαήλ Θ (1295 - 13200

Ανδρόνικος Β, ο Νέος

1328 - 1341

Ιωάννης Ε

1341 - 1376

Ιωάννης Στ. Κατακουζηνός

1341 - 1355

αντίπαλος αυτοκράτορας και συμβασιλέας

Ανδρόνικος Δ, Παλαιολόγος

1376 - 1379

Ιωάννης Ε

1379 - 1391

για δεύτερη φορά

Ιωάννης Ζ

1390

σφετεριστής, γιος του Ανδρόνικου Δ

Μανουήλ Β

1391 - 1425

Ιωάννης Η

1425 - 1448

Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος Δραγάτσης

1448 - 1453

ΛΑΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

Βαλδουίνος εκ Φλάνδρας

1204 - 1205

Ερρίκος

1206 - 1216

Γιολάνδη

1217 - 1219

Πέτρος ντε Κουρτεναί

1217

Ροβέρτος Β ντε Κουρτεναί

1221 - 1228

Βαλδουίνος Β

1228 - 1261