Character ages

Main

Sacerdotis Mala Ademi

10/13/1880 - 04/23/2014

Yukan no Hogo

11/11/1883 - 04/23/2014

Meijin Wakaru

07/02/1904 - 04/23/2014

Validus Mottomo Shucho

04/16/1914 - 04/23/2014

Summus Peritas Hogo

02/01/1916 - 04/23/2014

"Shagregoe"Junketsu no Rodosha

01/01/1934 - 04/23/2014

Taida De Su Shokunin

07/07/1937 - 04/23/2014

Junketsu Na Kantoku

03/21/1942 - 04/23/2014

"Gideon" Shurui Shokuhin no Shihutsu

09/06/1942 - 04/23/2014

Miryoku Teki Ryoshi

05/22/1958 - 04/23/2014

Adem rapes Validus

03/03/1979

Adem returns

03/01/2013