Timeline of Israelite/Jewish History

Writings

Torah

950 BC - 500 BC

Prophets

750 BC - 520 BC

Joshua, Judges, Samuel, Kings

587 BC - 538 BC

Jonah, Job, Ruth, Ezra, Nehemiah

520 BC - 332 BC

Chronicles, Esther, Song of Songs, Ecclesiastes

350 BC - 300 BC

Tobit

225 BC - 175 BC

Sirach

185 BC - 175 BC

Daniel

175 BC - 164 BC

Judith, Baruch, Maccabees, Wisdom

140 BC - 63 BC

Canonisation of Hebrew Bible

70 AD

Politics

United Monarchy

1000 BC - 930 BC

Israel is Divided

930 BC

Israel (Northern Kingdom)

930 BC - 721 BC

Judah (Southern Kingdom)

930 BC - 586 BC

Assyria conquers Israel and Judah becomes a vassal state

722 BC

Assyria

722 BC - 586 BC

Josiah's Reform

640 BC

Babylon/Media

587 BC - 538 BC

Siege of Judah/Jerusalem

586 BC

Persia

538 BC - 332 BC

Temple Rebuilt

520 BC

Greece

332 BC - 140 BC

Antiochus IV and the desecration of the temple

167 BC

Maccabeans/Hasmoneans

140 BC - 63 BC

Romans

63 BC - 324 AD

Jesus

4 BC - 30 AD

Siege of Jerusalem/Temple destroyed

70 AD