Peggy's

Events

Israel Taken into Exile

722 BC

Assyria takes Samaria captive

Judah taken into Exile

586 BC

Babylonian captivity

United Kingdom

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Northern Kingdom (Israel)

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

Ahijah

920 BC

estimated time

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Jehu

895 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Zimri

885 BC

7 Days

Ahab

874 BC - 853 BC

Elijah

865 BC - 852 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Elisha

852 BC - 790 BC

Joram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

Jeroboam II

782 BC - 753 BC

Jonah

760 BC

Zechariah

753 BC - 752 BC

only 6 moths

Shallum

752 BC

1 month

Menahem

752 BC - 742 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Pekah

740 BC - 732 BC

Hoshea

732 BC - 712 BC

Southern Kingdom (Judah)

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Shemaiah

930 BC

Abijah

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Azariah

900 BC

estimated again

Hanani

890 BC

Jehoshaphat

870 BC - 848 BC

Micaiah

858 BC

Zedekiah

858 BC

Jahaziel

855 BC

Jehoram

848 BC - 841 BC

Ahaziah

841 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Uzziah

767 BC - 740 BC

Zechariah

750 BC

Jotham

740 BC - 732 BC

Isaiah

740 BC - 687 BC

Ahaz

732 BC - 716 BC

Oded

725 BC

Hezekiah

716 BC - 687 BC

Manasseh

687 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 608 BC

Jeremiah

627 BC - 587 BC

Huldah

622 BC

Habakkuk

621 BC - 615 BC

Nahum

620 BC

Jehoiakim

608 BC - 597 BC

Jehoahaz

608 BC

3 months only

Jehoiachin

597 BC

3 months

Zedekiah

597 BC - 586 BC