Daggis awesome Kings Timeline

love y'all :)

United Kingdom

Saul

1050 BC - 1010 BC

David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

KINGDOM DEVIDED

930 BC

Kings of Judah / SOUTHERN KINGDOM

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Ahijah

913 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Jehoshapha

870 BC - 848 BC

Jehoram

848 BC - 841 BC

Ahaziah

841 BC - 840 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Uzziah ( Azariah )

767 BC - 740 BC

ISAIAH

740 BC - 680 BC

Jotham

740 BC - 732 BC

MICAH

735 BC - 700 BC

Ahaz

732 BC - 716 BC

Hezekiah

716 BC - 687 BC

Manasseh

687 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 608 BC

ZEPHANIAH

640 BC - 609 BC

JEREMIAH

626 BC - 605 BC

Jehoiakim

608 BC - 597 BC

Jehoahaz

608 BC - 607 BC

HABAKKUK

605 BC - 597 BC

DANIEL

605 BC - 535 BC

exiles in Babylon and persia

2nd Battle/BABYLON TAKS EGYPT

605 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Jehoiachin

597 BC - 596 BC

EZEKIEL

593 BC - 571 BC

FALL OF JERUSALEM

586 BC

BARUCH

582 BC

WIPING OF THE DISH

581 BC

FALL OF BABYLON

539 BC

CYRUS DECREE

538 BC

JERUSALEM BUILDING RESUMED

520 BC

HAGGAI

520 BC

TEMPLE FINISHED

516 BC

Kings od Israel/ NOTHERN KINGDOM

Jeroboam 1.

931 BC - 910 BC

AHIJA

915 BC

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

JEHU

895 bC

Elah

886 BC - 885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Zimri

885 BC

7 days

Ahab

874 BC - 853 BC

ELIJHA

873 BC - 853 BC

MICHAIA

853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

ELISHA

853 BC - 793 BC

Joram

852 BC - 841 BC

OBADIAH

848 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

HOSEA

783 BC - 732 BC

AMOS

783 BC - 743 BC

JONAH

782 BC - 753 BC

Assyria

Jeroboam 2.

782 BC - 753 BC

Zechariah

753 BC - 752 BC

6 months

Shallum

752 BC

1 month

Menahem

752 BC - 742 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Pekah

740 BC - 732 BC

co regency

DAMASCUS FALLS

732 BC

Hoshea

732 BC - 712 BC

FALL OF SAMARIA

722 BC

SENNACHERIB ATTACK

701 BC

NAHUM

614 BC

NINEVAH/ ASSYRIA FALLS

612 BC

1st Battle/ EGYPT TAKES ASSYRIA

609 BC