Gabi's Kings Timeline

Shell Yeah!

Unified Israel

Saul

1050 BC - 1010 BC

Good

David

1010 BC - 970 BC

Good

Solomon

970 BC - 930 BC

Good

Kingdom Divided

930 BC

Southern Kings [Judah]

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Bad

Abijah

913 BC - 911 BC

Bad

Asa

911 BC - 870 BC

Good

Jehoshaphat

870 BC - 848 BC

Good

Jehoram

848 BC - 841 BC

Bad

Ahaziah

841 BC

Bad

Athaliah

841 BC - 835 BC

Bad

Joash

835 BC - 796 BC

Good

Amaziah

796 BC - 767 BC

Good

Uzziah (Azariah)

767 BC - 740 BC

Good

Jotham

740 BC - 732 BC

Good

Ahaz

732 BC - 716 BC

Bad

Jerusalem Falls

586 BC

by Babylon

Wiping of the Dish

581 BC

by Babylon

Fall of Babylon

539 BC

by Persia

Cyrus Decree

538 BC

Jerusalem Building Resumed

520 BC

Temple Finished

516 BC

Northern Kings [Israel]

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

Bad

Nadab

910 BC - 909 BC

Bad

Baasha

909 BC - 886 BC

Bad

Elah

886 BC - 885 BC

Bad

Omri

885 BC - 874 BC

Bad

Zimri

885 BC

Bad

Ahab

874 BC - 853 BC

Bad

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Bad

Joram

852 BC - 841 BC

Bad

Jehu

841 BC - 814 BC

Bad

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Bad

Jehoash

798 BC - 782 BC

Bad

Jeroboam II

782 BC - 753 BC

Bad

Zechariah

753 BC - 752 BC

Bad

Shallum

752 BC

Bad

Damascus Falls

732 BC

by Assyria

Samaria Falls

722 BC

by Assyria

Sennacherib Attack

701 BC

by Assyria

Ninevah/Assyria Falls

612 BC

by Babylon

1st Battle at Carchemish

609 BC

Egypt takes Assyria

2nd Battle at Carchemish

606 BC - 605 BC

Babylon takes Egypt

Prophets

Abijah

931 BC - 910 BC

Israel

Elijah

885 BC - 853 BC

Israel

Micaiah

885 BC - 853 BC

Israel

Elisha

852 BC - 841 BC

Israel

Joel

835 BC - 796 BC

Judah

Amos

814 BC - 753 BC

Israel

Jonah

814 BC - 753 BC

Israel

Hosea

814 BC - 753 BC

Israel

Isaiah

767 BC - 716 BC

Judah

Micah

767 BC - 716 BC

Judah

Daniel

605 BC

1st Deportation

Ezekiel

597 BC

2nd Deportation

Zerubbabel

536 BC

1st Return to Jerusalem, Foundation Laid

Ezra

458 BC

2nd Return to Jerusalem

Nehemiah

444 BC

3rd return to Jerusalem