Timeline of the Prophets

Prophets

Obadiah

Approx. 848 BC - Approx. 840 BC

Jonah

782 BC - 753 BC

Amos

765 BC - 750 BC

Hosea

750 BC - 725 BC

Isaiah

740 BC - 681 BC

Micah

735 BC - 710 BC

Nahum

650 BC - 630 BC

Zephaniah

630 BC - 625 BC

Jeremiah

627 BC - 582 BC

Habakkuk

608 BC - 597 BC

Daniel

605 BC - 536 BC

Ezekial

593 BC - 570 BC

Joel

Approx. 586 BC - Approx. 530 BC

Haggai

520 BC

Zechariah

520 BC - 515 BC

Malachi

433 BC - 425 BC

Kings of Judah

Johoram

848 BC - 841 BC

Athaliah

841 BC - 835 BC

Ahaziah

841 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Amaziah

796 BC - 767 BC

Azariah (Uzziah)

792 BC - 740 BC

Jotham

750 BC - 735 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Manassah

697 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoahaz

609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Johoiachin

598 BC - 597 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Kings of Israel

Joram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehoahaz

814 BC - 798 BC

Jehoash

798 BC - 782 BC

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

Zechariah

753 BC

Menahem

752 BC - 742 BC

Shallum

752 BC

Pekah

752 BC - 732 BC

Pekahiah

742 BC - 740 BC

Fall of Samaria

733 BC

Hoshea

732 BC - 722 BC

Fall of Jerusalem

587 BC

End of Babylonian Exile

538 BC

Second Temple Built

516 BC

Near East Empires

Assyrian Empire

850 BC - 609 BC

Chaldean Empire

609 BC - 539 BC

Persian Empire

539 BC - 425 BC