Process underlag

Arbetsmiljö

PLAN B Rapport organisationsöversyn

08/30/2004

PLan B hade genomfört intervjuer med samtlig personal. Här ser man även att det från vissa finns ett internt motstånd mot att vi arbetar med externa uppdrag. Under punkt 3.4.3 kan man läsa att "Det finns skilda meningar om att låta en kommunal verksamhet finansieras med externa medel och bli beroende av detta. Farhågorna är att det ekonomiska incitamentet skall styra utvecklingen av uppdragsverksamheten
och inte det kommunala uppdraget." "De som arbetar med uppdragsverksamheten upplever att det finns ett visst motstånd mot uppdragen inom organisationen. Motståndet mot uppdrags-verksamheten bör mötas med tydlighet i uppdraget. Med ökad information till andra delar av organisationen kan det gå att öka förståelsen för uppdrags-verksamheten."

Lönesamtakl KO där JC får beskrivnnig tjänst

1-6-2007

KO sammanställer en beskrivnng för vilekt arbete som ska utföras inom ramen för den ordinarie tjänsten. Underlaget formaliseras aldrig men ingen ändring i detta har heller påtalats därefter.

KRISTINA FÖRÄLDRALEDIG

08/01/2007 - 07/21/2008

EA tillträder som verksamhetschef

01/06/2008

Ungefärlig tidpunkt för EA tilltäde som verksamhetschef. KO går ner till att vara avdelningschef för Kulturmagasinet som då blir en avdelning inom Dunkers museum konst och scen.

BEGÄRAN SKYDDSOMBUD UTREDNING ARBETSMILJÖ

01/08/2008

Under den omorganisation som genomfördes 2007-2008 upplevde personalen inom flera olika verksamhetsdelar att den psykiska arbetsmiljön blivit kraftigt försämrad. Skyddsombudet för DIK skrev därför till dåvarande förvaltningschefen Disa Åberg med begäran om att detta skulle genomföras. När EA ska axla sin chefsroll är det för en verksamhet som redan har en uttalad problematik. Trots detta så agerar förvaltningen inte på det allt mer frekventa tecknen på att EA inte kan hantera sitt chef. och ledarskap.

EA informerar att KG ska vara resursförstärkare och "brobyggare"

03-04-2008

EA har ett personalinformationsmöte för en oförstående personal där det väcks fler frågor än vad det löser. För vår del ska nu KG vara brobyggare och resursförstärkare nere på Dunekrs kulturhus. Relativt uppenbart att detta inte fungerar inomk ramen för KG nuvaranade arbetsuppgifter.

KS underlag inför möte med EA gällande stadsantikvariefunktionen 5 maj 2008

04/01/2008

Underlag från KS till EA gällande skillnaden mellan stadsantikvariska arbetsuppgifter ochd e som utförs som fakturerbara uppdrag och hur ett borttagande av KG resurs innebär att uppdragen kommer att få stryka på foten.

EA underlåter att fatat nödvändiga beslut ang underskott på ca 1,3 milj i Kärnan

04/01/2008 - 04/30/2008

Angående flyttning av KG

04/03/2008

JC har ett samtal med EA kring EA flyttning och sammanfattar det i en epost till KS KG, KO med kopia till EA. EA säger att KG flyttas med hänvisning till personliga egenskaper som önskas tas i anspråk för andra arbetsuppgifter än de stadsantikvariska. KG ska behålla titeln stadsantikvarie men hennes arbetsuppgifter omfördelas på andra. Något underlag/konskvensbeskrivning finns inte angående detta.

EA möte ang. överflyttning av KG till Dunkers kulturhus

05-05-2008

Möte gällande KG överflyttning till Dunkers. KS har fått uppfattningen att KG arbetsuppgifter ska ändras från stadsantikvarie till någonting annat varför oro finns hurvida kvarvarande verksamhetsdel på Kulturmagasinet ska drabbas vid ett övertagande av KG arbetsuppgifter. EA försäkrar att KG inte ska byta arbetsuppgifter men vägarar föklara varför hon plötsligt ska brytas ut från avdelningen.

EA begär att KS ska överta samtliga KG arbetsuppgifter

07/17/2008

EA begär att KS övertar samtliga arbetsuppgifterna från KG som ska vara tjänstledig. KS ifrågasätter detta förfarande ochkräver att att en vikarie måste anställas. KS följer upp detta skriftligen 2008-07-18

KS följer upp gårdagens samtal med EA ang. stadsantikvariens arbetsuppgifter

07/18/2008

JC FÖRÄLDRALEDIG

07/21/2008 - 01/05/2009

Ansvarsutrednngen KH klar den 3 september 2008.

09/03/2008

Utredningen utgår inte från den beslutade strukturen som formaliserades efter omorgansiation 2005 utan en godtycklig sådan som hittats på av KH beroende på vad folk jobbar med. Detta gör att man uppfattar utredningen som att Kulturmagasinet har ett antal formaliserade verksamhetsområden, något som är helt felaktigt.

KS följer upp frånvaron av besked gällande KG tjänst till EA

09/17/2008

KS beskriver oron för verksamheten, oron för anställningstryghet och framtidsperspektiv som följd av uteblivna beslut. EA svara bla:

"Din beskrivning av upplevd oro känner jag inte igen från andra medarbetare. Jag har gång efter annan med emfas påpekat att jag är nöjd med den platta strukturen och öppenheten inom Kulturmagasinet. Inbillade faror är inga faror förrän de rent bevisligen har inträffat. Däremot finns det en fara i att underblåsa skapade orosmoln genom att aktivt göra tankemässiga faror till verklighet. Jag har inte hört om eller upplevt någon hotad verksamhet. Omorganisationen som genomfördes vid årsskiftet ligger fast. Jag har inte skjutit upp några som helst beslut. Du driver en utmanande hållning i detta felaktiga påstående. !

Genomgång av ansvarsutredningen KH och EA

10-23-2008

EA meddelar att "alla behåller sina tjänster och med de villkor som nu gäller" Dvs inga ändringar och utredningen läggs i byrålådan och allting fortsätter som ingenting har hänt. Personalen stor osäkerhetpga av otydligheten från EA.

KG uttrycker sin chock kring EA hantering gällande ansvarsutredningsmötet

10-24-2008

KG uttrycker att hon är lika chockad som alla andra efter mötet med EA ang. KArin Hermerens rapport.

Personalchef TE kommer samma dag som KO ringer

10/27/2008

TE kommer samam dag. KS närvarar påmöte. TE bekräftar att det fungerar dåligt med EA.

Personalen begär att KO skall kontakta personalchef

10-27-2008

Osäkerheten och otydligheten från EA vad gäller hanteringen av personalen innebär att personalen enhälligt beslutar att be KO kontakta personalchefen TE ang,. den arbetsmiljöproblematik som uppstått under en längre tid och som är förknippad med EA undermåliga chef- och ledarskap.

Peronalen träffar TE ang EA arbetsmiljöproblem

10/29/2008

TE vill att personalen ska skriva under på de upplevda problemen med EA. Merparten av personalen vågar inte göra detta. KS meddelar att hon i alla fall kan skriva under. TE vill inte agera för det fall inte en majoritet skriver under. TE menar då istället att personalen får lära EA sitt chefsjobb.

KS skriftlig Information gällande arbetsmiljöproblematik till personalchef

10/29/2008

PC tillstår att man känner till problem men man vidtar inte någon utredning eller andra åtgärder. Situationen förvärras istället härefter ytterligare. Skrivelsen är förankrad hos fler medarbetare med ledande funktioner.

Måndagsmöte EA singlar ut var och en ang arbetsmiljön

11/03/2008

EA ställer på måndagsmöte frågan till var och en typ upplever du att det finns en arbetsmiljproblematik? Ingen vågar naturligtvis säga någonting. KS säger dels att man inte kan göra på det här sättet och dels attd et var ett arbetsmiljöproblem. EA konstaterar istället att det är KS och KO som sprider oro och attd et är grundlösa påståenden.

Verksamhetsgruppen ventierar sin oro till EA

11/04/2008

Verksamhetsgruppen på Dunkers skriver til lEA och ventilerar sin oro utifrån den osäkerhet som uppstått hur verskamhetens ksa bedrivas. Det är mao inte bara KO och KS som sprider oro som EA har gett uttryck för på fårdagens möte.

Karin Gustavsson gör anteckning gällande ansvarsutrednign till kommade vikarie

11-10-2008

KG skriver i en antecknig till den komande vikarierande stadsantikvarien att denna "lösa" relationen mellan anslagsfinaniserad och uppdragsfinaniserad verksamhet. KG anger att det ska ske utifrån vad som kommit fram utifrån ansvarsutredningen av KH. KG går här in och begär en ändring som verksamhetschefen EA skriftligen har sagt inte ska ske. KG har inte något sådant mandat.

KG erkänner för KS syftet med sin förflyttning

12-15-2008

KG erkänner att hon av EA skulle bli avdelningschef för egen avd. på Dunkers kulturhus men att EA infriat sitt löfte. Mao så var det en ren lögn som man presneterade för oss på det aktuella mötet den 5 maj 2008.

KO intagen till förvaltningschef för tukt ang. arbetsmiljöproblemen med EA

01-27-2009

KO intagen till Disa på staben tillsmammans med EA och några till. Underförstått att man inte ska gå vidra med arbetsmiljlöproblematiken i EA chef- och ledarskap.

EA önskar intäktskrav på enskilda medarbetare

01/29/2009

EA har ett möte med KS och KO där hon önskar att intäktskrav ska läggas på enskilda och fastanställda individer. KO informerar EA om att det ur facklig och kollektivavtalssynpunkt inte är möjligt att sätta upp sådana krav.

MIA JUNGSKÄR ANSTÄLLS

02/02/2009

Mia Jungskär som vikariernade stadsantikvarie

Möte med orförande Lundström KS;JC;KO berör chefs ledningsproblem

02/18/2009

Vi tfäffar Luinström för att uppdatera honom påKärnanprojektet. AL berör informellt att han har kännedom att det finns vissa problem med den nuvarande ledningen men att man från politiskt håll vill avvakta till efter valet. Han förstår emelelrtid att en dålig arbetsmiljlö till sist hamnar på politikernas bord.

EA skriver i epost att KS saknar verklighetsanknytning KO ska på möte med pc

03-22-2009

Då EA inte lyckats tysta vår kritik ger hon sig nu på KO direkt i form av att kvasidiciplinärt förfarande där KO tvingas ubnderteckna en lång drapa från EA med rent påhittade upgifter. EA beordrar nu KO att agera som "filter" vilket innebär att JC/KS inte får föra upp någinting alls i organisationen. KO straffas sen i verje del av EA när hon anser att JC/KS inte gör som hon säger. Ett pennalismsystem vilket gör att även JC/KS tystnar i kritiken. Verksamheten blir lidande i alla delar och vi går mest som zombies i korridorerna.

Kerstin Hassner börjar som kulturchef

03/30/2009

Kerstin Hassner börjar som kulturchef. Hon är enligt uppgift i HD särskilt för hennes långa erfarenhet av kommunalt ledarskap.....

FRAMTIDSKOMMITEN

04/16/2009

Presentation av Helsingborgsmodellen etc för framtdskommiten. Mötet ställs dock in och pga av senare omständigheter kom det aldrig til lgenomförande.

AGNETHA JACKSON - MÅL & VISONSARBETE

10/21/2009

EA meddelar på epost att hon anlitat AJ att leda arbete med mål och visioner. Syftet och idén utrycks:

• Vi kommer att tillsammans arbeta med att skapa ett gemensamt synsätt på organisation, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation. Vi kommer att arbeta med detta utifrån en satt framtidsbild och verksamhetsidé.

• Syftet är att göra det möjligt för alla medarbetarna att verka tillsammans mot ett gemensamt mål.

• Jag hoppas att målet blir engagerade och ansvarstagande medarbetare, ökad effektivitet i samarbetet, ökad arbetsglädje, ökad tydlighet i organisationen och också en ökad vi-känsla.

KH månadsbrev med att kommunikation är viktigt

11/06/2009

6 oktober 2007 skickar KH ut sitt månadsbrev. Här informeras att " KUL (kulturen utvecklar ledarskapet) är en satsning på ledarskapsutbildning för alla våra chefer. Senaste mötet handlade bl a om kommunikation och hur ett kommunikativt ledarskap är en förutsättning för att en organisation ska fungera och må bra. Även temat kriskommunikation berördes, och vi fick alla en insikt i hur viktig bra internkommunikation är för att vi ska kunna hantera en kris eller allvarlig händelse i vår förvaltning."

KH går ut och meddelar att man ska undersöka arbetsmiljön

11/09/2009

KH ”Personalen är vår viktigaste resurs”. Min vision är att vi tillsammans skall utveckla ”den goda arbetsplatsen” så att vi med kraft och engagemang kan bidra till att Kulturen i Helsingborg utvecklas på ett positivt sätt för medborgarna. Genom det bidrar vi till att Helsingborg blir den mest attraktiva staden.
Arbetsmiljön är en viktig fråga för mig och ett steg i att skapa förutsättningar för en positiv utveckling är att få kunskap om hur läget är idag och hur arbetsmiljön upplevs.
Min förhoppning är att så många som möjligt svarar på enkäten som är ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet med att skapa ”Den Goda Arbetsplatsen”

MÖTE MÅL & VISIONSARBETE KULTURMAGASINET

11/24/2009

Vid det inledande mötet på Kulturmagasinet den 3 november inledde AJ på ett sätt som väckte uppmärksamhet. AJ konstaterade i en liknelse med sportens värld att de individer som inte presterade skulle sättas på bänken och därefter (om det inte blev någon bättring) så skulle dom åka ut. Den vi-känsla som EA medelat skulle vara temat för dagen stegrades kraftigt för att uttrycka det milt…..

EA avkräver KO svar gällande mötet med KH

12/9/2009 - 12/14/2009

EA kontaktar KO och påstår att KS/JC trakasserat KH på mötet den 9 december 2008 och att KH hade kontaktat EA och varit mycket upprörd. Ett stort ansvar vilade nu på KO att ta itu med KS/JC och gå till botten med detta. KO blir mycket bekymrad. KS/JC intygar att mötet avhållits i en mycket positiv anda och att den enda sak som tog upp vid sidan av detta var frågan kring underfinansieringen i Kärnanprojektet. KO gör helt enkelt så att hon ringer upp KH och frågar om det stämmer att KS/JC inte uppträtt korrekt på mötet. KH dementerar då EA:s påståenden.

KH träffar KS/JC för information Hbg modellen och arbetssätt

12/09/2009

Genomgång av arbetssättet och Helsingborgsmodellen samt att vi är på väg att skriva en bok om arbetssättet så här långt. Hassner väldigt positiv och säger att det är någonting som vi kan ta upp och presentera för kommunstyrelsen. Mötet avhåls sålunda i en mycket positiv anda. Avslutningsvis påpekar vi att vi har problem att få besked gällande hanteringen av ett större underskott i ett av våra projekt som är beslutade av kommunfullmäktige. KH ska prata med EA och lovar att återkomma personligen.

GEMENSAMT MÖTE MÅL & VISIONSARBETE

12/14/2009

KS/JC går till vison mål arbete i skuggan av att EA återigen har framfört en uppenbar lögn och inlett något slag ärende av detta genom KO. AJ frågar JC inledningvis hur han upplever arbetet med vision etc etc. JC vill inte svara med tanke på att hela situationen är absurd. AJ envisas dock varför JC i skenet av EA sista påståenden säger sitt hjärtas mening kring ledningsfunktionen, arbetsmiljön, bristen på ledarskap etc. Därefter följer en rad personer och ger för första gången mer eller mindre uttryck för att man anser att situationen inte är bra. EA totala förnekande av personalens påståenden och oförmåga att hantera situationen renderar i att folk från Dunkers helt öppet börjar säga att det inte tjänar något till och man börjar sonika resa sig upp för att lämna mötet. AJ ingriper då och tar en time out med ledningsgruppen. Efter detta håller EA ett litet tal och tillstår det ena och det andra. Auktoriteten är på detta sätt uppenbart bruten. Senare frågade JC AJ varför hon gjorde så och fick svaret att vad skulle hon göra!? I slutet av mötet tackar EA och AJ särskilt JC för att han bröt isen och fick folk att säga sin mening. Dett avar dock endast en charad. I vanlig ordning blir nu KO insugentill EA där hon avkrävs svar på varför KO inte "stoppade" JC för EA inte särskilt smickrande utläggning.

KO

12/14/2009 - 03/15/2010

Med anledning av EA sista "filterhistoria" där hon ges ansvar för att inte ha stoppat JC uttalande på Mål och Visionsmötet så anser KO inte längre att hon kan ta ansvar för Kulturmagasinet eller för arbetsmiljön. På ett senare möte meddelar hon EA att hon inte längre anser det möjligt att fortsätta och därför kommer at lämna in sin avskedsansökan. EA ringer KH och man tar sig hela vägen up ptill Vikingsberg. KO är den sista avedlningschefen som säger upp sig varav ytterligare än gjort det utan att ha något nytt job. Samma anledning av omöjlgiheten att bedriva en fungerande verksamhet under EA. MAn vill undvika detta och istället får KO konstruera ihop sin egen tjänst

KRISTINA FÖRÄLDRALEDIG

01/18/2010 - 12/31/2010

EA går in som avdelnings/projektchef på KM

03/15/2010 - 11/15/2010

Avlöses sedan av konsulten Alin. Kolla datum !!

KO övergår till tjänst som museiråd

03/15/2010

KO börjar på nyinrättad tjänst på staben så hon ansåg att situationen var ohållbar under verksamhetschefen Elisabeth Alsheimer. Förvaltningschef Kerstin Hassner vågade inte på en direkt begäran adressera den problematik som KO beskrev varför hon därmed följaktligen avsåg lämna in sin avskedsansökan. KH ville inte ha mer turbulens utan erbjöd henne en ny tjänst som museiråd. Någon finansiering fanns emelelrtid inte varför KO lön belastade Kulturmagasinet och att det därmed inte heller fanns något utrymme för en ny chef till Kulturmagasinet.

JC/KS skriver till Kerstin Hassner och begär projektchef

04/09/2010

JC/KS skriver efter lång tvekan till förvaltningschef Kerstin Hassner angående arbetsmiljöprobelmatiken under EA samt omöjligheten att arbeta. Vi begär att vi kan få Karin Ohlsson att adminstrera projekten. KO sitter på KM lönepengar och har inte fullt upp. KH skriver att hon ska återkomma inom kort. Så sker inte trots påminnelser och beskrivning av en försämrad situation.

JC meddelar EA att han inte vill sitta i medarbetarsamtal pga arbetsmiljöskäl

04/14/2010

JC meddelar EA att han pga av arbetsmiljöskäl inte vill sätta sig i medarbetarsamtal med EA. Orväxling uppstår där EA ånyo informerar JC dels om att 1)han är illojal 2)arbetsmiljöoproblematiken är knuten till JC som person.

JC skriver til EA ang. arbetsmiljön och skyddsombud

04/15/2010

JC föreslår att EA, KH och skyddsombudet måste sätta sig ner och redas ut denna situation en gång för alla. EA har på ett spontant möte i korridoren kallat JC för illojal mot sitt anställningsavtal och sagt att arbetsmiljön är knuten till hans person och "finns enbart i JC huvud". Dett autifrån att JC angav att han inte orkade säta sig i ett utvecklingssamtal med EA. EA svarar inte på eposten.

Ingrid Forsberg, EA assisten, undrar kring möjligheten av utökad fakturering

04/19/2010

Ingrid Forsberg begär ett möte kring faktureringen. JC är stressad. IF har missförstått systemet med projektnummer knutna till uppdrag. Hon har likaså inte förstått att tiden för faklturering styrs av avtal mellan utförarare/beställare. Att dessa avtal måste avtalas om om hon ska införa mpnadsfakturering. IF tar här upp frågan om vi inte kna fakturera mer. JC medelar att det kan vi men att 1)måste godkännas av politikerna då det ligger utanför vårt uppdrag 2) det behövs konsultförsäkringar och en chef med en teknisk utbildning 3) det står i strid med kommunallagen och konkurrensreglerna. IF säger sig förstå detta och att saken då inte är möjlig att genomföra. JC instämmer i den bilden.

JC talat med KO i tfn ang. KH

05/05/2010

JC talar med KO i telefon. JC vill att ev. uppdrag till KO konfirmeras skriftligt från KH sida och där det tydöigt framgår vad KO har för mandat. KH vill inte lämna något sådant varför vi inte heller anser att vi kan ha en informell chef som inte har ett tydligt mandat till ordinarie.

JC har lönesamtal med EA

05/12/2010

EA nämnder ingenting kring att JC fakturering är dålig eller att JC lön är kopplad till ett 100% intäktskrav. JC får istället en löneförhöjnnig med XXXX kronor. EA beklagar sig själv överd en obefintliga ledningsstrukturen XXXX ????? kolla detta

JC kallas av EA till ospecificerat möte med EA och personalchef TE

05/20/2010

EA vägrar som vanligt redogöra för vad mötet ska handla om. JC kan inte infinna sig det datum EA begär men blir då beordrad dit samt att EA kan ringa och avboka JC möte den aktuella tiden. Efter en brevväxling ändras tiden för mötet till den 8 juni 2010.

EA uttrycker att arbetsmiljproblematiken "enbart finns i JC huvud"

06/03/2010

EA har upprepade gånger mellan fyra ögon anklagat JC för att vara illojal mot sitt anställningskontrakt samt att avfärdat att den påpekade arbetsmiljösituationen "enbart finns i JC huvud". Samtliga försök från JC/KS sida har bemötts på detta sätt. På kvartalsmöte denna dag tar JC åter upp frågan kring arbetsmiljön. EA säger då inför samtlig personal att "arbetsmiljöproblematiken enbart finns i JC huvud".

EA informerar JC att han ska fakturera 100% av sin tid/lön mm

06/08/2010

EA inleder någon form av disciplinåtgärd i närvaro av personalchef. EA hävdar att JC inte förstår eller inte vill förstå sina arbetsuppgifter. EA meddelar här bl.a. att JC har att fakturera 100% av sin arbetstid/lön. Detta bestrids av JC. JC påpekar istället det ohållbara i arbetsmiljön och menar att detta är en del i en negativ särbehandling som har pågått under en längre tid. Peronalchef TE menar att det inte fins grund för något diciplinärende och att det istället är ett uttryck för en perssad arbertssituation och en möjlig arbetsmiljöproblematik. Denna måste enligt TE utredas.

Möte EA och TE och JC - "diciplinärende" JC

06/08/2010

EA har beordrat in JC på ett möte där han opåstås att han ska fakturera 100 % av sin lön. JC anger att han anser det vara en kränkande särbehandling som har pågått över en lång tid. TE anger att arbetsgivaren måste utreda saken. JC säger att han under nuvarande arbetsbelastning ahr svårt att gå in i en process med ksyddsombud etc etc.

TE slutar som personalchef

06/09/2010

Therese Evertsson slutar som personalchef. Enligt uppgift är hon utköpt för 2 årslöner.

EA lönesamtal med KS - fakturering bra; orolig JC

06/10/2010

EA uttryker att hon är mycket orolig för JC utifrån hans arbetssituation. Bland annat diskuteras att KS har haft en osedvanligt god fakturering. Ingenting sägs till KS att hon har en individuell fakturering som är knuten til lhennes tjänst och som inte heller återfinns i budget.

Karin Hermeren ledningsgruppen

06/10/2010

KH väljs in som personalrepresentant i ledningsgruppen.

JC har semester

08/30/2010 - 09/19/2010

Arbetar mer än en vecka samamnlagt på semestern bl.a. efter det att KH vill ha fram underlag för brandsäkringen av Kärnan vilket hon struntat i udner en längre tid.

MA diskuteras i ledningsgruppen

09/07/2010

Den 7 september 2010 är frågan uppe i ledningsgruppen om att eventuellt Margaretaa Alin ska komma in under kortare period på Kulturmagsinet som avdelningschef. Man diskuterade just vilka direktiv MA i sådana fall hade eftersom det florerade en rad rykten. Både MJ och KH ansåg vid sittande bord att det inte var en bra lösning. Denna information tas inte till protokollet. JC får detta bekräftat i efterhand av Karin Hermeren och Mia Jungskär (13 och 14 oktober 2010)

EA epost till Margareta Alin. Uppdrag från Hassner

09-09-2010

Elisabeth skickar över KH ansvarsutrednng och sina anteckningar från den dagen då det presenteradfes av EA och Karin Hermeren. Tydligt att Hassner är den som nu beställer in MA: EA har misslyckats att få JC avskedad och nu ska man göra det igen med en extern konsult.

Påminnelse förvaltningschef skrivning arbetsmiljö mm

09/19/2010

Påminnelse samt uppdatering till KH att EA nu använder rent disciplinära åtgärder vilket PC reagerat mot. KH lovar att återkomma inom kort då hon haft så mycket på sitt bord.

JC SVARAR TILL KH GÄLLANDE BEGÄRAN PROJEKTCHEF

09/20/2010

JS svarar på det att KH ska återkommma. "Jag fick ta del av arbetsmiljöenkäten idag och såg att tendens även är bekräftad bland övriga medarbetare.Vill poängtera att det inte var några problem med Therese Evertson utan att det istället var hon som från förvaltningsledningens sida markerade orimligheten i anklagelserna som EA framförde. Hon uppträdde härvid enligt min mening mycket korrekt. Har en ännu inte renskrivning minnesanteckning från detta möte som jag även kommer att skicka till dig för kännedom. Avvaktar ditt svar i denna fråga."

Nytt kvasidiciplinärt möte JC EA - nu med ÅN närvarande

09/28/2010

JC kommer precis tillbaka från semestern och finner sig återigen på möte med den nya personalchefen efter det att TE köpts ut. Nu sägs plötsligt ingenting om att JC ska fakturera sin lön utan nu är det mer allmänt gnäll...Vi kommer överens om att vi behöver hjälp med projektadinstrationen. JC påpekar att vi framfört detta under en längre tid til lKH. ÅN ska ta upp frågan igen med henen. Vidare konstateras att EA inte är kompetent att sköta denna verksamhetsdel.

ÅN och KH försöker få JC förflyttad till annan förvaltning

09/29/2010

På gårdagens möte var vi överens om att vi behövde en projektadminstratör på ett par timmar i veckan. ÅN meddelar istället nu skriftligen att JC istället ska förflyttas till KFA eller SBF. Inom en timme - för första och enda gången svarar KH - att ombesörjer flytten. JC svarar att situationen återigen spårar ur till KH som återigen i vanlig ordning inte svarar elelr tar ansvar för att reda ut situationen.

KO har talat med KH ang. JC flyttning

09/30/2010

KO kontaktar JC. Hon har talat med KH som inte vill tala med oss eller skriva till oss. Hon ber istället KO meddela att hon inte tänker flytta JC:

KS tillskriver KH ÅN ang. flytten av JC

09/30/2010

KS skriver likaså till ÅN och KH. INget svar. Istället vänder sig KH till KO för att "lugna ner oss". KO meddelar att hon talat med KH som lovar att inte vidta några åtgärder ang. förflyttning av JC. KH svarar naturligtvis inte själv...

Hasse Hansen skickar brev till KH

10/01/2010

Hasse skickar epost angående arbetsmiljö under EA.

JC talat med KO i tfn ang. KH

10/05/2010

JC talar med KO i telefon. JC vill att ev. uppdrag till KO konfirmeras skriftligt från KH sida och där det tydöigt framgår vad KO har för mandat. KH vill inte lämna något sådant varför vi inte heller anser att vi kan ha en informell chef som inte har ett tydligt mandat till ordinarie.

Kopia minnesanteckningar ÅSA, INGRID, KATARINA

10/07/2010

De frågor EA tagit upp vad gällde rutiner etc på "diciplinmötena" härrörde i stort sett helt från Ingrid Forsberg och Åsa Bengtsson Bergström. Det skriftliga underlag som EA hänvisade till hade även skickats till Katarina Kristiansson. JC kommenterar det hela och ber dom läsa igenom då JC inte uppfattade att det var en korrekt beskrivning som EA hade gett och att denna informationen härrörde från respektive. Katarina K får gär även information om att JC på det bestämdaste nekar till att han ska faktuyrera in sin egen lön.

JC översänder muinnesanteckningar från möte TE, ÅN och EA

10/07/2010

JC skickar över minneanteckningar till berörda avseende de möten som varit med EA och respektive personalchef. De frågor EA tagit upp vad gällde rutiner etc på härrörde i stort sett helt från Ingrid Forsberg och Åsa Bengtsson Bergström. Det skriftliga underlag som EA hänvisade till hade även skickats till Katarina Kristiansson. JC kommenterar det hela och ber dom läsa igenom då JC inte uppfattade att det var en korrekt beskrivning som EA hade gett. Katarina Kristiansson får även här tillgång till att JC inte har att fakturera sin egen lön.

ÅN förnekar minnesanteckningar från 7 oktober 2010

10/11/2010

Förnekandet föregås av möte med EA. Hassner hör som vanligt inte av sig alls.

KS skriver till KH igen om ny lösning på arbetsmiljön

10/12/2010

12 oktober 2010 skriver JC/KS återigen till KH med ett delvis helt nytt förslag till hur man temporärt kan lösa aktuella frågor så att vi kan få arbetsro: "Vi ber dig därför, återigen, om ett möte där vi tillsammans kan hitta och förankra en tillfredställande lösning. Var står vi nu? Hur ska situationen lösas? Lösningen behöver, oavsett vilket, inte vara permanent utan kan förslagsvis löpa per kvartal eller tertial tills en mera hållbar lösning har identifierats. " KH svarar inte….

MA INTE KONSULT LEDNINGSGRUPP

10/12/2010

Det blir ett fasligt springande och talande om att MA inte är konsult. Det tas tom in i ledningsgrupåpens minnesanteckning: "Sydsvenska Dagbladet uppgav felaktigt i en artikel att Margaretha Ahlin var anlitad som konsult av Dunkers kulturhus – korrekt information är att Ahlin har ett uppdrag av Kerstin Hassner
gällande kulturverksamheten."

MIA JUNGSKÄR INFORMERAS

10/13/2010

13 oktober 2010 skickar JC kopia på skrivelsen till KH den 9 april 2010 kring arbetsmiljöproblematiken för kännedom till Mia Jungskär. MJ är tillfrågad av EA om hon vill sitta med i ledningsgruppen i september 2010 och har accepterat. MJ har därefter kommit att ställa frågor på initiativ av EA kring hur uppdragen är organiserade etc. JC har upplyst MJ om att det saknas grund för påståendena kring och att detta bottnar i en arbetsmiljöproblematik som härrör från EA chef- och ledarskap och att det aldrig har varit tal om att vi ska fakturera 100 % av vår lön.

KH meddelar att MA ska in som tf adelningschef from 15 november 2010

10/13/2010

ÅN svarar KS gällande minnesanteckning mötet med EA

10/18/2010

ÅN inplikerar att jag far med osanning i minnesanteckning och för det fall "...Jesper inte längre står bakom förslaget finns det ingen anledning att gå vidare" ÅN har emellertid både att gå vidare med arbetsmiljöfrågan vilken hon uttryckligen har sagt måste göras. Nu gör hon ingenting. Typ, JC får skylla sig själv.

Medarbetarundersökningen slår i botten för EA

10/18/2010

Tydligt att problemet ligger i chef och ledarskapet för EA. INgen återkommer dock för att ta upp tråden med den dåliga arbetsmiljön och utrednnig av den kränkande särbehandlingen.

Arbetsmiljöverket finner att inget systematiskt arbetsmiljöarbete finns

10-20-2010

AMV gör en inspektion.

JC till ÅN angående minnesanteckning möte arbetsmiljö

10/21/2010

JC skriver återigen till ÅN för att i möjligast mån försöka komma fram till sakfrågan kring arbetsmiljön och KS/JS behov av att ha en projektchef/adminstratör. Inget svar erhålls.

JC skriver och påminner ÅN om arbetsmiljfrågan

10/29/2010

29 oktober 2010 skriver JC och påminner om att svar behövs för det fall vi ska kunna hitta tillbka til lett normalläge.

ÅN svarar gällande frågan om minnesanteckning/arbetsmiljö

11/01/2010

Den 1 november 2010 svarar ÅN gällande arbetsmiljöfrågan istället med en kritik av att JC gjort en minnesanteckning (noteras att minnesanteckningar upprättas enligt stadens policy för kränkande särbehandling och där det även betonas vikten av att man kommer rätt från början varför saken annars kan bli svårlöst. Detta är ett praktexemple på hur man inte ska göra. EA refererar i december vi d ett samtal till minnesanteckningarna såsom de "olycksaliga".
"Vid vårt möte gjorde vi ingen överenskommelse om att skriva minnesanteckningar. Om du ändå väljer att göra det, är det dina anteckningar och din uppfattning från mötet. Jag kan inte ställa mig bakom dem och heller inte vidimera att de är korrekt återgivna. Därför har jag efter att ha funderat kommit fram till att av respekt för din uppfattning som du återgett i dina minnesanteckningar och din rätt att skriva dem avstå från att vidare kommentera dem."

MA föreslås bli avdelningschef

11/02/2010 - 11/03/2010

2 november 2010 står det i ledningsgruppens protokoll att: " Margareta Ahlin föreslås bli tf avdelningschef på KM fr.o.m. 15/11 och året ut på halvtid. Elisabeth och Kerstin träffar henne 3/11 för att diskutera arbetsuppgifter."

Ledningsprotokoll MA annonseras börja som avdelningschef KM

11/09/2010

I ledningsgruppens protokoll från den 9 november 2010 anges att MA börjar preliminärt som TF avdelningschef på KM 15 november.

MA tillträder som TF avdelningschef och sk "utredare"

11/15/2010 - 07/11/2011

Det visar sig i efterhand att inget avtal finns mellan MA och KH. Hon är inte helelr som det har förespeglats anställd av staden. DVs en person som är inne och dels gör sinja egna utredningar samtidigt som hon utnyttjar sin ställning som chef för att tysta alla kritik. Med KH goda minne tas frågorna som ställs ej upp i protokoll, invänsdingar undersöks inte. Ett rättslöst förfarande....

MA i minnesanteckning ledningsgrupp

11/16/2010

I ledningsgruppens minnesanteckning står följande att läsa.

• Välkommen till Margareta Alin
Margareta hälsas välkommen som tf avdelningschef på Kulturmagasinet fr o m 15 november
och minst en månad framöver. Hon kommer att finnas på plats 4 dagar/vecka och 6 timmar/dag
och ingår även i ledningsgruppen Museum & Konst. Mailadress finns upplagd inom KF.

EA skickar ut arbetsbeskrivningar/funktionsbeskrivningar

11/17/2010

EA skickar ut funktionsbeskrivningarna. KS och JC för en gemensam. Det är samma innehåll som den JC fick i samband med hans fasta tjänst år 2007. Beskrivningen har dock i ännu högre grad utökats med sådant som inte betyder några intäkter och är i överensstämmelse med hur vi uppfattat innehållet i våra tjänster. Det är även uppenbart att de påståenden om fakturering EA gjort i form av ett diciplinärende mot JC inte längre är aktuellt.

Margareta Alin intervjuar JC kort kring verksamheten

11/26/2010

MA samtalar med JC om arbetsuppgifterna och verksamhetens bedrivande. MA har i delar en felaktig bild av verksamhetens bedrivande varför JC erbjuder sig att ta fram ett underlag utifrån kulturnämndens protokoll, utredningar etc för att visa framväxten. MA tackar ja till erbjudandet.

EA meddelar hon har svårigheter med budget

11/30/2010

30 november 2010 meddelar EA verksamheterna på e-post att man har stora svårigheter att åstadkomma en budget i balans för år 2011. De fasta kostnaderna inom ansvarsområdet är så stora att de medel som skall täcka våra sk rörliga åtaganden (t ex utställningar och andra produktioner) inte räcker till att genomföra våra planer för nästa år.

MA färdigställt rapport

12/01/2010

MA har färdigställt rapporten och lämnat den till registrator sannolikt redan före JC ger sina invändningar kring innehållet den 2 december 2010.

MA underrättar indirekt JC muntligen om att KS/JC ska sägas upp

12/02/2010

JC kommer in sent på kvällen. Monica säger att MA sökt honom. JC söker upp MA på henens rum och utan omsvep meddelas att samtliga på Kulturmagasinet ska få söka om sina tjänster men underförstått att JC/KS tjänst inte kommmer att återbesättas. Vi uppmanas starta egen firma. JC ber MA avvakta med att skicka ut sitt underlag tills dess att JC hunnit sammanställa ett adekvat underlag som påbörjats vid förra mötet. MA går med på detta men har redan brutit överenskommelsen då den sk "utredningen" redan är lagd till INger Gustavsson för vidare befodran till all personal.

MA "Utredning" byggnadsantikvarisk verksamhet

12/03/2010

3 december 2010 tar JC del av utredningstexterna. Det är enligt KS/JC mening en ren desinformation utifrån samma utgångspunkt som EA försökte fabricera vid mötet den 8 juni 2010 och vilket förvaltningens egen personalchef TE då sagt inte fanns grund för.

KS/JC gällande desinformation till MA

12/05/2010

5 december 2010 skickar KS/JC ett e-post till MA med kopia till KH och samtliga medarbetare på Kulturmagasinet där vi redogör för vår syn på den sk utredningen som ska tas upp i allmänt forum på APT möte nästföljande dag den 6 december. KS/JC menar att stora delar av utredningen utgör en ren desinformation som misskrediterar och skapar tvivel kring vissa medarbetare. Vi begär vidare att vår invändning protokollförs på ATP mötet.

KS/JC kontaktar skyddsombud

12/05/2010

5 december 2010 skriver JC en e-post till skyddsombudet Christian Forsell, placerad på stadsbiblioteket, och talar om att vi tänker gå vidare med en längvarig och kränkande särbehandling som man inte kan/vill lösa på förvaltningen.

Skrivelse direkt KH med kopia flera person ang arbetsmiljö

12/06/2010

6 december 2010 skriver KS/JC direkt till Kerstin Hassner med kopia till personaldirektör Jörgen Fransson, kulturnämndens dåvarande ordförande Anders Lundström och skyddsombudet Christian Forsell med anledning av MA information den 2 december och hur arbetsmiljön nu inte längre går att hantera på förvaltningsnivå varför vi är tvingade att gå vidare med saken. Det föranleder i vanlig ordning ingen reaktion från KH.

ATP möte som inte protokollförs etc etc

12/06/2010

6 december 2010 tas rapporten upp på ATP mötet dock utan att detta protokollförs. MA ombesörjer med KH goda minne att någon protokollföring inte sker av våra invändningar. KH och MA fråntar därmed även vår uttalade rätt som medarbetare enligt gällande Samverksansavtal för Helsingborgs stad. Såsom svar på vår begäran den 5 december svarar MA att det JC/MA samtalat om är: - Brist på samordning med övriga verksamheten -För liten debitering av externa tjänster. MA säker upp JC på eftermiddagen och anklagar honom för att inte kommit på mötet!

TFN samtal skyddsombud

12/07/2010

7 december 2010 samtalar JC och Christian Forsell i hans egenskap av skyddsombud. CF menar på att det är inte är mycket han kan göra om vi inte ansluter oss till DIK. Han råder oss istället att tala med huvudskyddsombudet Sten Nordqvist på Rådhuset men tillägger att SN redan konstaterat att det är ett vanligt arbetsbristärende och inget ovanligt utifrån den e-post han fick kopia på den 6 december 2010. Det förefaller JC lite märkligt att bli avfärdad utan att man ens har sett vårt material. JC beskriver muntligen huvuddragen för vad som har förevarit. JC ber även CF att återkomma till JC/KS för det fall kulturförvaltningen är så pass dum att dom försöker pressa detta igenom till nämnden. CF lovar att han ska återkomma om det kommer att bli en information/förhandling i frågan. JC orkar under rådande omständigheter inte kontakta huvudskyddsombudet då det förefaller fullkomligt meningslöst med en sådan förutfattad mening.

MA kommenterar massuppsägnigar

12/08/2010

8 december 2010 kommenterar MA i e-post ryktet med vakantsättning av personalen som härrör utifrån MA påstående den 2 december. MA skriver att: "Samtidigt vill jag starkt betona att det rykte som sprids här i huset och Dunkers om uppsägning av hela personalen är nonsens!" Sannolikt har det bara varit ett sätt att försöka få oss att säga upp oss frivilligt alternativt att politikerna under den rådande situationen har sagt blankt nej till någon liknande manöver.

JESPER FÖRÄLDRALEDIG

01/03/2011 - 09/17/2012