Prehistory to First Temple

פרה היסטוריה

פליאולית תחתונה

1700000 BC - 250000 BC

תרבות אשלית קדומה: אתרים קטורים ואבני יד
תרבות אשלית מאוחרת: אתרים קטורים, מערות, אבני יד מעובדות

עדויות לשימוש באש
שימוש באבני יד ונתזים

סיום התקופה בהתקררות והכחדת בע"ח גדולים

פליאולית (אבן קדומה)

1700000 BC - 10000 BC

תרבות אשלית: עובדייה

1500000 BC

מדרום לכנרת
עצמות בע"ח, כלי אבן מצור, בזלת וגיר

תרבות אשלית: מחצבות עברון

1000000 BC

בגליל המערבי
עצמות בע"ח, אבני יד

תרבות אשלית: גשר בנות יעקב

780000 BC

עצמות בע"ח, כלי יד, עדויות לשימוש באש

תרבות אשלית מאוחרת

400000 BC - 250000 BC

אתרים קטורים ומערות, אבני יד מעובדות
מערת הטאבון בכרמל
ונוס של ברכת רם - אבן הפולחן הקדומה ביותר

פליאולית תיכונה

250000 BC - 45000 BC

תקופה קרחונית, מישור החוף התרחב עד 20 ק"מ מערבה
האדם הניאנדרטלי

h4. תרבות מוסטרית

מערות ואתרים קטורים בנגב ובגולן
שימוש בלהבי אבן מצור

h4. אתרים

  • מערת כבארה - קבורת תינוק, מוקדי אש
  • מערת עמוד - קבורת תינוק
  • מערת סח'ול (כרמל) - בית קברות, קונכיות להפקת צבע

פליאולית עליונה

45000 BC - 20500 BC

התחממות כדוה"א
האדם המודרני מגיע מאפריקה
כלים מקרני ועצמות בע"ח
ציורי קיר של בע"ח

תרבות אחמרית ואוריניאקית: נחל חריטון, מערת כבארה, עתלית
תרבות משראקית: אוהלו (בקתות עגולות)

אפי פליאולית

20500 BC - 10000 BC

שיא תקופת הקרח
ראשית התיישבות קבע
כלים מיקרוליתים
תרבות כבארית: מערת כבארה, עין גב

תקופה ניאולית

10000 BC - 5800 BC

מהפכה חקלאית
יישוב קבע, בתי בוץ ואבן
גידול במשפחה
מעבר מחמולות לקהילות גדולות
חברה היררכית
רצף יישובים: כרמל, עמקים וכנרת, שרון, יהודה ומדבר יהודה
כושר נשיאה מעבר לטבעי
ביות בע"ח
חפירת מקווי מים
מנהגים דתיים

ניאולית קדם קרמית

10000 BC - 7500 BC

תל יריחו - חומות ומגדל
עפיפוני מדבר בערבה
גולגלות מכוירות

ניאולית קרמית

7500 BC - 5800 BC

כלי אחסון - קנקני ממגורה ופיטסים
כלי בישול
דגם אידרה

תרבות ירמוכית

היסטוריה

כלקולית

5800 BC - 3600 BC

תחילת השימוש בנחושת, יצירת כלים בתבניות
מלאכה, חרושת ומסחר
חברה שכבתית, חלקה במגורי קבע

מקדש גילת - מחבצה, בזיך
נחל ב"ש - חללים תת קרקעיים, כלי שנהב, פיטסים
שוהם - ראשי אלה
תולילת ע'סול - פרסקו, קנקנים לקבורת תינוקות

h4. קבורה:

קבורה ראשונית, קבורה משנית בגלוסקמא
פקיעין, מישור החוף, אתר שיקמים

h4. בתים:

ברונזה / כנענית

3600 BC - 1200 BC

EB

3600 BC - 2200 BC

MB

2200 BC - 1550 BC

LB

1550 BC - 1200 BC